17.05.2012

Сейчас БТПП начало рассылать письма с предложениям всем Торговым представительствам, зарегистрированным в БТПП до конца 2011 года заплатить годовую таксу в сумме 30 Евро за поддержанние базы данных БТПП, а в замен предлагает ряд бесплатных услуг, или скидки на услуги БТПП.
Рекомендуется оплатить таксу.

ЗА ТП — «ИМЯ фирмы», OOД/ЗАДДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В ПРИЛОЖЕНИЕ ВИ ИЗПРАЩАМЕ ПИСМО -ПОКАНА ОТ ИМЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БТПП,
ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ НА БТПП И ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА
ГОДИШНАТА ТАКСА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА БАЗА ДАННИ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА.

ОСТАВАМ С УВАЖЕНИЕ,
Здравка Георгиева
Директор дирекция „Търговски регистър и членство”
Тел.+359 2 8117 476
Ул. Искър, 9
1000 София

Письмо:Изображение

Описание услуг БТПП:

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ПРИ ЗАПЛАТЕНА ЕЖЕГОДНА ТАКСА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗАТА НА СТРАНИЦАТА НА БТПП В ИНТЕРНЕТ1. Включване на информация за статута на търговското представителство в “ИНТЕРНЕТ” (българска и английска версия) с данни за: чуждестранното лице, открило представителство в Р България — наименование, правна форма, седалище, адрес, комуникации, национална регистрация, управител; търговското представителство в Р България — наименование, адрес, комуникации, представител/и/ и обем на пълномощията, области за делови контакти, БУЛСТАТ, дан. № и др.;
За контакти:
Търговски регистър
тел.: +359 2 /8117476; 8117551; 8117550; 8117462
факс: +359 2/ 9873209
E-mail: tradereg@bcci.bg

Компютърни системи
тел.: +359 2/ 8117456
факс: +359 2/ 9873209
E-mail: vania@bcci.bg

2. Предоставяне на консултации от експертите на Палатата съобразно компетентността им по въпроси, свързани с дейността й, предоставяните услуги и др. (обща информация)
За контакти:
за контакти:
тел.: + 359 2 8117475
факс: + 359 2/ 9873209

3. Предоставяне по електронен път на бюлетин “Инфобизнес”.
За контакти:
Компютърни системи
тел.: +359 2/ 8117456
факс: +359 2/ 9873209
E-mail: vania@bcci.bg

4. Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на страната.
За контакти:
Бизнесцентър
тел.: +359 2/8117466, 9872538, 8117489, 8117421,
факс: +359 2/ 9873209, 8117490
E-mail: bcentre@bcci.bg

5. По възможност включване в бизнес-делегации и подготовка на документите, свързани с това, резервации и др. (без поемане на разходите по пътуването — застраховка, билети, такса за правоучастие, хотел).
За контакти:
Бизнесцентър
тел.: +359 2/8117466, 9872538, 8117489, 8117421,
факс: +359 2/ 9873209, 8117490
E-mail: bcentre@bcci.bg

6. Получаване на 1 бр. сертификат с данни за статута на представителството на български език и 1 бр. на английски език незабавно при поискване, за представяне пред български организации, партньори и др.
За контакти:
Търговски регистър
тел.: +359 2/8117476; 8117551; 8117550; 8117462
факс: +359 2/ 9873209
E-mail: tradereg@bcci.bg

7. Изготвяне и предоставяне на справки от Търговския регистър по отделни обстоятелства, подлежащи на регистрация (до 3 бр. запитвания, за не повече от 25 фирми годишно).
За контакти:
Търговски регистър
тел.: +359 2 8117476; 8117551; 8117550; 8117462
факс: +359 2/ 9873209
E-mail: tradereg@bcci.bg

ПРОЦЕНТНО НАМАЛЕНИЕ ОТ ЦЕНИТЕ, СЪГЛАСНО ТАРИФАТА НА БТПП

1. Публикуване на информация за новорегистрирани търговски представителства в бюлетин “ИНФОБИЗНЕС” (при заявено изрично желание) 50%
За контакти:
Електронни и печатни издания
тел.: +359 2/ 8117520
факс: +359 2/ 9873209
E-mail: tr_catal@bcci.bg

2. Всички услуги на бюро “Консултации” 20%.
с изключение на преводаческите услуги
За контакти:
Консултации
тел.: +359 2/ 9880232, 8117477, 8117479
факс: +359 2/ 9873209
E-mail: mardor@bcci.bg

РАЗМЕРЪТ НА ЕЖЕГОДНАТА ТАКСА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗАТА В ИНТЕРНЕТ Е РАВНА НА ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА 30 EUR, ИЗЧИСЛЕНА ПО КУРСА НА БНБ ЗА ДЕНЯ НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Услугите ще се ползват срещу представяне на съответна карта за внесена ежегодна такса.

+

Написать комментарий

Необходимо выполнить